οικονομικά στοιχεία

Onlain bookmaker bet365.com - the best bokie

Οικονομικά μεγέθη (σε χιλιάδες ευρω)

Αποτελέσματα χρήσης
2008 2009 2010 2011 2012
Κύκλος εργασιών
30.900,70 34.930,11 29.013,92 26.890,21 22.682,42
Κύκλος εργασιών κ/ξιων 2.048,91 17,68 23,93 0 222,46
Σύνολο κύκλου εργασιών
32.949,61 34.947,79 29.037,85 26.890,21 22.904,88
Κέρδη προ φόρων
6.943,00 5.719,84 8.961,17 5.806,82 1.475,10
Κέρδη μετά φόρων
5.237,97 4.138,25 6.085,58 4.581,48 729,27
Κέρδη προ φόρων
τόκων & αποσβέσεων
(EBIDTA)
9.446,51 7.954,15 10.689,13 7.718,19 2.565,65

Ισολογισμός (σε χιλιάδες ευρω)

  2008 2009 2010 2011 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγιο ενεργητικό
19.977,62 19.964,87 20.145,01 19.967,85 19.666,30
Κυκλοφούν ενεργητικό
22.135,91 28.229,76 27.762,70 28.755,81 25.070,25
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
42.113,53 48.194,63 47.907,71 48.723,66 44.736,55
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ιδια κεφάλαια 19.462,19 18.222,68 24.387,48 26.828,18 27.340,94
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
3.901,69 5.356,19 4.035,84 4.167,55 6.401,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 18.749,65 24.615,76 19.484,39 17.727,93 10.994,61
Τραπεζικές υποχρεώσεις
14.447,14 12.627,46 10.906,96 10.670,87 5.986,99
Λοιπές υποχρεώσεις
4.302,51 11.988,30 8.577,43 7.057,06 5.007,62
ΣΥΝΟΛΟ 42.113,53 48.194,63 47.907,71 48.723,66 44.736,55

economical figures

Официален блог на WebEKM EKM очаквайте сайта онлайн скоро.

Download Free Templates http://bigtheme.net/ free full Wordpress, Joomla, Mgento - premium themes.